Zuganov

Zuganov

Venemaa kommunistide liider Gennadi Zuganov. Ajakirjale Luup.